OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky

1. Obecná ustanovení
1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, kterým je:

REDSTONE, s.r.o.
Severní 155/6
029 01 Námestovo

IČO: 43994946
IČ DPH: SK2022544007

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku okresního soudu Žilina, oddíl Sro, Vložka číslo: 20208 / L
Kontaktní údaje prodávajícího

tel .: +421 907 222 881 e-mail: red-stone@red-stone.cz

Poštovní adresa pro Českou republiku

FROGMAN, s.r.o. ID:601
Rybníky IV 738
760 01 Zlín

Pracovní doba: 9:00 - 17:00. (Pondělí až pátek - pracovní dny)

1.2 Smluvní strany se dohodly, že kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že souhlasí s tím, že tyto obchodní podmínky se budou vztahovat na všechny kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím elektronického obchodu na internetové stránce www.red-stone.cz, který provozuje prodávající, na jejímž základě prodávající dodá zboží prezentován na internetové stránce www.red-stone.cz kupujícímu (dále jen kupní smlouva) a na všechny vztahy mezi kupujícím a prodávajícím, které vznikly při uzavírání kupní smlouvy a při reklamaci zboží.

1.3 Všeobecné obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. V případě, že prodávající a kupující uzavřou písemnou kupní smlouvu, ve které si dohodnou podmínky odchylné od všeobecných obchodních podmínek, budou ustanovení kupní smlouvy upřednostněny před všeobecnými obchodními podmínkami.

1.4 Zbožím na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího - www.red-stone.cz - jsou produkty nebo služby, které se nacházejí v nabídce společnosti REDSTONE, s.r.o .. pro nákup prostřednictvím internetové stránky www.red-stone.cz. Zboží zhotovený podle zvláštních požadavků kupujícího je zboží, které bylo speciálně objednané od dodavatele prodávajícího pro konkrétního kupujícího na základě specifikace dané kupujícím a za který byla provozovatelem vyžádána úhrada ná účet prodávajícího ještě před vyrobením objednaného zboží. Dostupnost nabízených produktů je vždy zobrazena u každého produktu v položce: dostupnost.

2. Objednávka, způsob uzavírání kupní smlouvy

2.1 Kupní smlouva je uzavřena závazným akceptováním návrhu na uzavření kupní smlouvy kupujícího prodávajícím ve formě e-mailové zprávy kupujícího zaslaného prodávajícímu a / nebo ve formě kupujícím vyplněného a odeslaného formuláře na internetové stránce prodávajícího a / nebo ve formě telefonické objednávky kupujícího prodávajícímu (dále jen objednávka ).

2.2 Podmínkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech, registračním formulářem požadovaných údajů a náležitostí. Každá objednávka musí obsahovat jméno a příjmení kupujícího, kontaktní osobu, fakturační a dodací adresu, telefonní číslo, e-mail, případně IČO, DIČ, DIČ, objednací kód zboží, počet kusů, datum vystavení objednávky, způsob úhrady, způsob převzetí zboží. Prodávající vyřizuje objednávky v pořadí v jakém přicházejí a podle dostupnosti objednaného zboží.

2.3 Závazným akceptováním objednávky prodávajícím je telefonické nebo mailové potvrzení prodávajícím kupujícímu o akceptování objednávky po předchozím přijetí objednávky.

2.4 Závazné akceptování objednávky obsahuje údaje o názvu, specifikaci zboží, jehož prodej je předmětem kupní smlouvy, dále údaje o ceně zboží nebo jiných službách, název a údaje o místě, kde má být zboží dodáno a údaje o ceně, podmínkách, způsobu přepravy zboží do dohodnutého místa doručení zboží pro kupujícího, případně jiné údaje.

2.5 Provozovatel je oprávněn i v případě objednávky zboží v hodnotě vyšší než 20 EUR s DPH zhotoveného podle zvláštních požadavků kupujícího, vyžádat od kupujícího úhradu objednávky v dohodnuté výši. Kupující uhrazením objednávky uděluje neodvolatelný souhlas provozovateli, že zboží, za které byla poskytnuta úhrada nespadá do okruhu zboží definovaných v § 12 odst. 5 zákona č. 108/2000 CFU o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji ve znění pozdějších předpisů a tedy kupující nemůže odstoupit od uzavřené smlouvy.

2.6 Kupující má právo stornovat objednávku bez poplatku, a to pouze v den zaslání závazné akceptace objednávky prodávajícím a to v případě, že zboží ještě nebyl prodávajícím odeslán. Objednávku lze stornovat prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky. Potvrzení stornování objednávky oznámí prodávající kupujícímu prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky.

2.7 Všechny ceny za zboží a služby a všechny poplatky v internetovém obchodě jsou uváděny včetně DPH. Všechny akce platí do vyprodání zásob, pokud při konkrétním výrobku není uvedeno jinak.

2.8 Po odeslání objednávky bude Vaše objednávka zpracována a na Váš e-mail bude obratem doručeno potvrzení o přijetí objednávky prodávajícím. Na uvedenou e-mailovou adresu Vám budou v případě potřeby zasílány všechny další informace ohledně Vaší objednávky.

3. Práva a povinnosti smluvních stran

3.1. Práva a povinnosti prodávajícího
Prodávající je povinen dodat na základě závazné akceptace objednávky kupujícímu zboží v dohodnutém množství, kvalitě a termínu a zabalit ho nebo opatřit pro přepravu způsobem potřebným na jeho uchování a ochranu, zajistit, aby dodané zboží splňovalo platné právní předpisy ČR. Dále je prodávající povinen předat nejpozději spolu se zbožím v písemné nebo elektonická formě veškeré doklady potřebné k převzetí a užívání zboží.
Prodávající má právo na řádné a včasné zaplacení kupní ceny od kupujícího za dodané zboží.

3.2 Práva a povinnosti kupujícího
Kupující je povinen převzít zakoupené nebo objednané zboží, zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu v dohodnuté lhůtě splatnosti včetně nákladů na doručení zboží, nepoškozovat dobré obchodní jméno prodávajícího.
Kupující má právo na dodání v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém stranami v závazné akceptaci objednávky.

4. Dodací podmínky

4.1 Zboží je prodáván na základě fotografii a popisů produktů prodávajícího umístěných na internetové stránce       www.red-stone.cz.

4.2 Prodávající je povinen splnit objednávku kupujícího a dodat mu zboží ve lhůtě uvedené v závazné akceptaci objednávky.

Kupující je povinen převzít zboží v místě, které je uvedeno v akceptaci objednávky kupujícího prodávajícím.
V případě, že hrozí prodlení dodání zboží v důsledku nepředvídatelných okolností nezaviněných dodavatelem (např. Živelné události, nedodržení lhůty dodávky od výrobce, zahraničního dodavatele, zpoždění nebo selhání dopravy apod.), Je dodavatel povinen neprodleně informovat kupujícího o této skutečnosti e-mailem nebo telefonicky a dohodnout s ním náhradní (prodlouženou) lhůtu dodání zboží. Pokud kupující nesouhlasí s touto náhradní (prodlouženou) lhůtou, může od kupní smlouvy odstoupit, o čemž e-mailem nebo telefonicky informuje prodávajícího.

4.3 Prodávající je oprávněn vyzvat kupujícího k převzetí zboží před uplynutím lhůty dohodnuté v kupní smlouvě.

4.4 Rozměry a ostatní údaje o zboží obsažené v katalozích, prospektech a jiných písemnostech prodávajícího umístěné na internetové stránce www.red-stone.cz jsou nezávaznými údaji.

4.5 Místem dodání zboží je místo uvedené v závazné akceptaci objednávky prodávajícím, pokud se strany nedohodnou v kupní smlouvě jinak.

4.6 Kupující bere na vědomí, že při plnění závazků dodavatele mají uváděné termíny dodávek na internetové stránce www.red-stone.cz orientační charakter.

4.7 Kupující je povinen zkontrolovat zásilku, tedy zboží, jakož i jeho obal hned po doručení. V případě, že kupující zjistí, že zboží nebo obal zboží je mechanicky poškozen, je povinen tuto skutečnost oznámit dopravci a za jeho přítomnosti zkontrolovat stav zboží. V případě zjištění poškození zboží je povinen kupující vyhotovit záznam o rozsahu a povaze poškození zboží, jehož správnost potvrdí náš dopravce. Na základě takto vyhotoveného záznamu doručeného prodávajícímu může následně prodávající poskytnout odstranění vady zboží, slevu na zboží nebo v případě neodstranitelných vad zboží dodat kupujícímu nové zboží.

4.8. Doba dodání nabízeného zboží je v rozmezí 2 - 16 dní. U každého nabízeném zboží je uvedena doba odeslání nebo dodání.

4.9 Faktura slouží i jako záruční a dodací list

4.10 Kupující je oprávněn v případě nedodání zboží prodávajícím ve lhůtě uvedené v bodě 4.2 těchto všeobecných obchodních podmínek odstoupit od kupní smlouvy.

5. Kupní cena

5.1 Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží dohodnutou v kupní smlouvě nebo dle ceníku prodávajícího platného v době uzavření kupní smlouvy včetně nákladů na doručení zboží (dále jen kupní cena) prodávajícího, dobírkou prostřednictvím společnosti poskytující poštovní služby nebo bezhotovostním převodem na účet prodávajícího.

5.2 Prodávající si vyhrazuje právo na změnu kupní ceny v případě změny právních předpisů a změny cen od výrobců nebo dodavatelů zboží mimo již uzavřených a potvrzených objednávek.

5.3 V případě, že kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem, za den platby se považuje den, kdy byla celá kupní cena připsána na účet prodávajícího.
Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za dohodnutý zboží nejpozději při převzetí zboží.
V případě, že kupující zaplatí za zboží prodávajícímu kupní cenu dohodnutou v kupní smlouvě, kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny pouze v souladu s platnými právními předpisy ČR.

5.4 Zvýhodněné (akční) ceny a nabídky zboží jsou zřetelně označeny. Platnost zvýhodněných cen

6. Vlastnictví a nebezpečí škody na zboží

6.1 Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením celé kupní ceny za zboží.

6.2 Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího v době, kdy převezme zboží od prodávajícího.

7. Reklamační řád z obchodních podmínek red-stone.cz

7.1 Prodávající odpovídá za vady zboží a kupující je povinen reklamaci neprodleně uplatnit u prodávajícího podle platného reklamačního řádu uvedeného na internetové stránce www.red-stone.cz.

7.2 Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že byl řádně informován o podmínkách a způsobu reklamace zboží včetně údajů o tom, kde lze
reklamaci uplatnit ao provádění záručních oprav v souladu s ust. § 18 odst. 1 zákona č. 250/2007 CFU o ochraně spotřebitele ao změně zákona č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon).

7.3 Reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené kupujícím od prodávajícího ve formě elektronického obchodu na internetové stránce www.red-stone.cz.
Reklamační řád v této podobě je platný pro všechny obchodní případy, pokud nejsou ve zvláštní písemné smlouvě dojednané jiné záruční podmínky.

7.4 Kupující má právo uplatnit si u prodávajícího záruku jen na zboží, které vykazuje vady, které zavinil výrobce, dodavatel nebo prodávající, vztahuje se na něj záruka a bylo zakoupeno u prodávajícího.

7.5 Kupující je povinen provést prohlídku zboží při přebírání zboží, aby zjistil zjevné vady zboží. Pokud tak neučiní, může uplatnit nároky z vad zjištěných při této prohlídku, jen když prokáže, že tyto zjevné vady mělo zboží již v době převzetí zboží.

7.6 Během záruční doby má zákazník právo na bezplatné odstranění vady po předložení zboží včetně příslušenství, dokumentace a návodu oprávněnému zástupci prodávajícího spolu se s fakturou a dokladem o zaplacení. Pokud zboží vykazuje vady, zákazník má právo uplatnit reklamaci písemně nebo emailem a doručí ho prodávajícímu. Kupující je povinen přesně označit druh a rozsah vad zboží. Reklamační řízení zboží, které se dá
objektivně doručit prodávajícímu začíná dnem, kdy jsou splněny všechny následující podmínky:

a) doručení reklamace / písemně, emailem / na uplatnění reklamace od kupujícího prodávajícímu
b) doručení reklamovaného zboží od kupujícího prodávajícímu.

Začátek reklamačního řízení je zároveň dnem uplatnění reklamace. Reklamované zboží je nutné doručit do sídla prodávajícího, jestliže prodávající nebo určená osoba neurčí jinak (např. Dopravit zboží přímo určené osobě).

7.7 Kupující je povinen reklamovat vady zboží u prodávajícího bez zbytečného odkladu, jinak kupujícímu zaniká právo vůči prodávajícímu na bezplatné odstranění vady.

7.8 Prodávající nebo určená osoba vydá kupujícímu potvrzení o uplatnění reklamace zboží ve vhodné formě zvolené prodávajícím, např. ve formě mailu nebo v písemné formě, ve kterém je povinen přesně označit vady zboží v souladu s § 18 odst. 5 zákona a poučit spotřebitele o jeho právech, které mu vyplývají z ust. § 622 a ust. § 623 občanského zákoníku. Pokud je reklamace uplatněna prostřednictvím prostředků dálkové komunikace, prodávající je povinen potvrzení o uplatnění reklamace doručit kupujícímu ihned. Pokud není možné potvrzení doručit ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace. Potvrzení o uplatnění reklamace se nemusí doručovat, pokud kupující má možnost prokázat uplatnění reklamace jiným způsobem.

7.9 Prodávající má právo zrušit objednávku, pokud z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží není schopen dodat zboží kupujícímu ve lhůtě stanovené těmito obchodními podmínkami nebo v ceně, která je uvedena v internetovém obchodě, pokud se s kupujícím nedohodne na náhradním plnění. O stornování objednávky bude kupující informován telefonicky nebo e-mailem.
V případě, že kupující již zaplatil za zrušenou objednávku na zboží celou kupní cenu, bude mu tato částka vrácena do 15 dnů od zrušení objednávky, bezhotovostním převodem na jím určený účet nebo poštovním poukazem

7.10 Kupující nemá právo uplatnit záruku na vady, o kterých byl prodávajícím v době uzavírání smlouvy upozorněn, nebo o kterých s přihlédnutím k okolnostem, za kterých byla kupní smlouva uzavřena, musel vědět.

7.11 Nárok na uplatnění záruky u prodávajícího kupujícím zaniká:
- nepředložením faktury, příslušenství nebo dokumentace zboží
- neoznámením zjevných vad při převzetí zboží
- uplynutím záruční doby zboží
- mechanickým poškozením zboží způsobeným kupujícím
- používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy přirozenému prostředí
- neodborným zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží
- poškozením zboží nadměrným zatěžováním, obsluhou nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci, obecnými zásadami, technickými normami nebo bezpečnostními předpisy platnými v ČR
- poškozením zboží neodvratitelnými a / nebo nepředvídatelnými událostmi
- poškozením zboží náhodnou zkázou a náhodným zhoršením
- neodborným zásahem, poškozením při dopravě, poškozením vodou, ohněm, statickou či atmosférickou elektřinou nebo jiným zásahem vyšší moci
- zásahem do zboží k tomu neoprávněné osoby.

7.12 Prodávající je povinen vyřídit reklamaci a ukončit reklamační řízení jedním z následujících způsobů:
- předáním opraveného zboží
- výměnou zboží
- vrácením kupní ceny
- vyplacením přiměřené slevy z ceny zboží
- písemnou výzvou k převzetí prodávajícím určeného plnění
- odůvodněným zamítnutím reklamace zboží

7.13 Prodávající je povinen o vyřízení reklamace kupujícímu vydat písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.
Informace o servisních místech pro pozáruční servis Vám v případě potřeby poskytneme na požádání telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu.
O výsledku reklamace bude kupující informován bezprostředně po ukončení reklamačního řízení telefonicky nebo e-mailem a zároveň mu bude doručen prostřednictvím spolu se zbožím reklamační protokol.

7.14 Záruční doba pro plnění spotřebitelských smluv je stanovena na minimálně 24 měsíců ode dne uzavření kupní smlouvy a běží ode dne převzetí zboží a potvrzení potřebných dokumentů souvisejících se zbožím oprávněnou osobou. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou kupující nemohl používat zboží z důvodu záruční opravy zboží.

7.15 V případě výměny zboží za nové dostane kupující doklad, na kterém bude uveden vyměněné zboží a případné další reklamace se uplatňují na základě původního dodacího listu a tohoto reklamačního dokladu. V případě výměny zboží za nové zboží začne běžet záruční doba znovu od převzetí nového zboží, ale pouze na nové zboží.

7.16 Pokud jde o odstranitelnou vadu, bude reklamace vyřízena v závislosti na rozhodnutí kupujícího dle bodu 7.9 těchto reklamačních a obchodních podmínek následujícím způsobem:
a) prodávající zajistí odstranění vady nebo
b) prodávající vadné zboží vymění.

7.17 Pokud se jedná o vadu, kterou nelze odstranit, nebo o jednu vícekrát opakovanou odstranitelnou vadu, nebo o větší počet různých odstranitelných vad, které brání tomu, aby mohl být zboží řádně užíváno jako bez vady, prodávající vyřídí v závislosti na rozhodnutí kupujícího dle bodu 7.9 těchto reklamačních a obchodních podmínek reklamaci následujícím způsobem:

a) výměnou zboží za zboží jiné funkční stejných nebo lepších technických parametrů, nebo
b) v případě, že nemůže prodávající provést výměnu zboží za jiný, vyřídí reklamaci vystavením dobropisu za vadné zboží.

Pro účely reklamace se za vícekrát opakovanou odstranitelnou vadu považuje výskyt jedné odstranitelné vady více než dvakrát.
Pro účely reklamace se za větší počet různých odstranitelných vad považuje výskyt více než tří různých odstranitelných vad současně.
Pro účely reklamace se za dobu, která je považována za dobu, během které nemůže kupující řádně užívat zboží, je doba, během níž po uzavření kupní smlouvy nemůže kupující pro vady zboží užívat zboží celkem více než 180 dní.

7.18 Vyřízení reklamace se vztahuje pouze na vady uvedené v reklamací / písemně, emailem / na uplatnění reklamace.

7.19 Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. V odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu výrobku, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se se spotřebitelem nedohodneme na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek.

8. Odstoupení od kupní smlouvy, vrácení zboží

8.1 Kupující odesláním objednávky prodávajícímu potvrzuje, že prodávající včas a řádně splnil své informační povinnosti podle ust.§ 10 zákona č. 108/2000 CFU o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně spotřebitele při zásilkovém prodeji).

8.2 Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě, že výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží dohodnutého v kupní smlouvě přerušil výrobu nebo provedl tak závažné změny, které znemožnily realizaci splnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy nebo z důvodů vyšší moci. Prodávající je povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a vrátit mu již zaplacenou zálohu za zboží dohodnutý v kupní smlouvě do 14 dní.

8.3 Kupující (spotřebitel, fyzická osoba) je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy ve lhůtě 14 pracovních dnů od převzetí zboží bez udání důvodu v souladu s ust. § 12 odst. 1 zákona č. 108/2000 CFU o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji ve znění pozdějších předpisů. . Náklady na vrácení zboží nese sám kupující, který je povinen zaslat nepoškozené zboží na adresu společnosti jako zásilku s pojištěním proti škodám způsobeným přepravou zboží (ne na dobírku!). Právo na odstoupení od smlouvy nemá kupující, který objednal zboží zhotovené podle zvláštních požadavků kupujícího, zboží který nespadá do okruhu zboží definovaných v § 12 odst. 5 zákona č. 108/2000 CFU o ochraně spotřebitele při podomním prodeji a zásilkovém prodeji

Odstoupení od smlouvy musí kupující učinit písemnou formou (mailem, poštou), aby nevznikly pochybnosti, zda jde o odstoupení od smlouvy, o reklamaci nebo jiný požadavek kupujícího. Odstoupení musí obsahovat identifikaci kupujícího, číslo a datum objednávky, přesnou specifikaci zboží, způsob, jakým má prodávající vrátit již přijatá plnění (číslo účtu nebo poštovní adresu). Zároveň s odstoupením od kupní smlouvy je povinen doručit prodávajícímu zboží spolu s příslušenstvím včetně dokumentace, návodu, záručního listu, dokladu o zaplacení a pod. a v originálním obalu ve formě pojištěné zásilky.

Zde vrátí prodávající kupujícímu již zaplacenou kupní cenu za zboží uvedenou v závazném akceptování objednávky nebo její část ve lhůtě do 14 dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy a doručení zboží prodávajícímu bezhotovostním převodem nebo šekem na adresu.
Prodávající vrátí při platném odstoupení od smlouvy kupujícímu kupní cenu včetně nákladů, které kupující vynaložil v souvislosti s objednáním zboží, pokud kupující spolu se zbožím předloží prodávajícímu písemné doklady o vynaložených nákladech, které vynaložil v souvislosti s objednáním zboží.
Náklady na vrácení zboží nesnáší kupující pouze v tom případě, pokud zboží plně neodpovídal kvalitativním požadavkům a zároveň byl vadný. Za zboží plně odpovídající kvalitativním požadavkům se považuje zboží stejné nebo obdobné charakteristiky, jaká je uvedena v nabídce zboží na internetové stránce www.redstone.sk

9. Ochrana osobních údajů

9.1 Smluvní strany se dohodly, že kupující v případě, že je fyzickou osobou, je povinen oznámit prodávajícímu své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, číslo telefonu a mailovou adresu. V případě, že kupující je právnickou osobou, je povinen oznámit prodávajícímu své obchodní jméno, adresu sídla včetně PSČ, IČO, DIČ, DIČ, číslo telefonu a mailovou adresu.

9.2 Kupující prohlašuje, že souhlasí ve smyslu ust. § 7 odst. 1 zákona č. 428/2002 CFU o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, aby prodávající zpracoval a uchovává jeho osobní údaje, zejména ty, které jsou uvedeny výše a které jsou potřebné při činnosti prodávajícího a zpracovával je ve všech svých informačních systémech. Prodávající se zavazuje, že bude s osobními údaji kupujícího zacházet a nakládat v souladu s platnými právními předpisy ČR. Kupující uděluje prodávajícímu tento souhlas na dobu neurčitou. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující odvolat kdykoliv písemnou formou. Souhlas zanikne ve lhůtě 1 měsíce od doručení odvolání souhlasu kupujícím prodávajícímu.

9.3 Provozovatel se zavazuje k tomu, že na přání a na základě písemné nebo telefonické žádosti kupujícího i bez udání důvodů, kdykoliv jeho osobní údaje vymaže ze své databáze.

9.4 Aktualizaci osobních údajů může registrovaný objednatel uskutečnit přímo v on-line režimu na web stránce internetového obchodu ihned po přihlášení.

10. Platby za zboží a poštovné

Objednané zasíláme  prostřednictvím české pošty nebo přepravní služby PPL na adresu udanou kupujícím v objednávce. Na základě požadavku kupujícího je možné dohodnout jiné formu dopravy nebo platby. Při jiné formy dopravy bude cena za dopravu oznámena zákazníkovy před odblaníme objednávku, objednávka bude odeslána pouze v případě pokud kupující danou cenu dopravy akceptoval

Ceny dopravy - pro maloobchodní a velkoobchodní objednávku

Česká pošta pošta - dobírka: 89 Kč s DPH (objednávka nad 990 Kč doprava zdarma)

Česká pošta - platba převodem: 70 Kč s DPH  (objednávka nad 990 Kč doprava zdarma)

PPL kurýr - dobírka 130 Kč s DPH (objednávka nad 2000 Kč doprava zdarma)

PPL kurýr - platba převodem 109 Kč s DPH (objednávka nad 2000 Kč doprava zdarma)

11. Závěrečná ustanovení

11.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce provozovatele v den odeslání elektronické objednávky s výjimkou pokud je mezi oběma stranami výslovně dohodnuto jinak.

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání této objednávky. Smluvní strany se dohodly, že plně uznávají elektronickou formu komunikace, zejména prostřednictvím elektronické pošty a internetové sítě jako platnou a závaznou pro obě smluvní strany. V případě, že je kupní smlouva uzavřena v písemné formě, jakákoliv její změna musí mít písemnou formu.

11.2 Kupující potvrzuje, že se před vyplněním objednávky seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a že s nimi v plném rozsahu souhlasí.
Bez ohledu na ostatní ustanovení smlouvy neodpovídá prodávající kupujícímu za ušlý zisk, ztrátu příležitosti nebo žádné jiné nepřímé nebo následné ztráty v důsledku nedbalosti, porušení smlouvy nebo vzniklé jiným způsobem. V případě, že se prokáží příslušným orgánům České republiky některá ustanovení těchto podmínek jako neplatné nebo nevynutitelné, a to zcela nebo částečně, platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení a zbylé části příslušného ustanovení tím zůstávají nedotčeny.

11.3 Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto všeobecných obchodních podmínek, přičemž povinnost písemného oznámení změny v těchto všeobecných obchodních podmínkách je splněna umístěním na internetové stránce www.red-stone.cz.
REDSTONE, s.r.o.