Ochrana osobních údajů

 Ochrana osobních údajů

je ve společnosti REDSTONE, sro, IČ: 43994946 (dále jen "my") zajištěna v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen "nařízení") a zákona č. 18/2018 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů (dále také jen "Zákon"). Záleží nám na ochraně Vašich osobních údajů, proto Vás tímto informujeme o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje

Jaké osobní údaje zpracováváme

Při poskytování našich služeb od Vás jako od dotčených osob, zpracováváme osobní údaje za účelem uzavření smluvního vztahu a plnění práv a povinností z něho vyplývajících.

Zpracováváme následující údaje:

- Identifikační údaje: jméno a příjmení
- Kontaktní a fakturační údaje: dodací / fakturační adresa, e-mailová adresa, tel. číslo, Váš kontakt na sociálních sítích
- Údaje o Vašich objednávkách: informace o zboží a službách které jste si objednali, informace o způsobu doručení a způsobu platby, informace o reklamacích

Práva dotčených osob

Dotyčná osoba má, bez ohledu na právní základ zpracování osobních údajů, právo na přístup k osobním údajům, právo na jejich opravu, vymazání, omezení zpracování a právo podat stížnost dozorčímu orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, nebo právo podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů.

Právo na přístup k osobním údajům

Toto právo znamená, že jste oprávněni žádat od nás potvrzení o tom, zda se zpracovávají o vás osobní údaje, které se vás týkají. Pokud tedy takové osobní údaje o vás zpracováváme máte právo získat přístup ke svým osobním údajům a informace o tom:
• proč zpracováváme vaše osobní údaje (účel zpracování osobních údajů)
• jaké údaje o vás zpracováváme (kategorie osobních údajů)
• komu mohou resp. budou vaše osobní údaje poskytnuté (identifikace příjemců nebo okruhu příjemců)
• jak dlouho budeme vaše osobní údaje uchovávat (doba uchovávání osobních údajů)
• že máte právo požadovat od nás opravu osobních údajů, jejich vymazání jakož i omezení jejich zpracování nebo že máte možnost namítat proti zpracování osobních údajů
• že máte právo podat návrh na zahájení řízení o ochraně osobních údajů podle Zákona nebo
• právo podat stížnost kontrolnímu úřadu podle Nařízení, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů SR
• odkud pocházejí vaše osobní údaje (informace o zdroji), pokud jste nám osobní údaje neposkytli přímo vy
• zda využíváme automatizované individuální rozhodování včetně profilování podle § 28 odst. 1 a 4 Zákona; zejména o použitém postupu, jakož io významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování osobních údajů pro vás
• o přiměřených zárukách týkajících se přenosu, v případě, že vaše osobní údaje přenášíme do třetí země nebo mezinárodní organizace
Toto právo na přístup pro vás znamená také možnost získat osobní údaje, které o vás zpracováváme. Poskytneme vám kopii vašich osobních údajů, které o vás zpracováváme. Pokud však budete žádat opakovaně o poskytnutí svých osobních údajů, můžeme od vás žádat přiměřený administrativní poplatek v souvislosti s vaší žádostí o kopii svých osobních údajů.

Právo na opravu osobních údajů

V rámci podmínek poskytování našich služeb vás informujeme, abyste nám poskytovali správné údaje. Pokud se však přesto stane, že zpracováváme o Vás nesprávné údaje, právo na opravu osobních údajů znamená, že jste oprávněni žádat, abychom opravili nesprávné osobní údaje, které se Vás týkají. Také s ohledem na účel zpracování osobních údajů máte právo na to, aby byly doplněny vaše neúplné osobní údaje.

Právo na výmaz osobních údajů (právo na zapomnění)

Máte právo na to, abychom vymazali osobní údaje, které se vás týkají a zároveň je splněn alespoň jeden z následujících důvodů:
• vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účel, pro který jsme je získali nebo jinak zpracovány
• odvolali jste svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, na základě kterého my zpracováváme vaše osobní údaje a zároveň neexistuje jiný právní základ pro jejich další zpracování
• namítáte vůči zpracovávání osobních údajů, které je prováděno na právním základě veřejného zájmu nebo oprávněného zájmu a nepřevažují žádné oprávněné důvody k jejich zpracování
• vaše osobní údaje zpracovány nezákonně
• vaše osobní údaje musí být vymazány, protože je nutné splnit povinnost podle práva České republiky nebo práva Evropské unie
• vaše osobní údaje se získávaly v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle § 15 odst. 1 Zákona
Vašemu právu na výmaz osobních údajů však v konkrétním případně s ohledem na konkrétní okolnosti nemusí být vyhověno, pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro:
• na uplatnění našeho práva na svobodu projevu nebo práva na informace
• pro splnění zákonné povinnosti
• na uplatnění našeho právního nároku
• na účel archivace, na účel historického výzkumu nebo na statistický účel, pokud je pravděpodobné, že právo na výmaz by nám znemožnilo nebo závažným způsobem ztížilo dosažení cílů takového zpracovávání

Právo na omezení zpracování osobních údajů

Máte právo na to, abychom omezili zpracování osobních údajů, které se vás týkají a zároveň je splněn alespoň jeden z následujících důvodů:
• během období umožňujícího nám ověření správnosti vašich osobních údajů, napadnete správnost svých osobních údajů
• půjde o nezákonné zpracovávání osobních údajů, namítnete výmaz osobních údajů a budete žádat namísto výmazu omezení zpracování osobních údajů
• my už nebudeme potřebovat vaše osobní údaje na žádný z účelů zpracování, nebo budete je potřebovat vy k prokázání, uplatňování nebo uplatňování svých právních nároků
• budete nesouhlasit se zpracováváním osobních údajů a to až do doby ověření, zda naše oprávněné zájmy převažují nad vašimi oprávněnými zájmy

Právo na přenosnost osobních údajů

Pokud je naše právo na zpracování vašich osobních údajů založené na vašem souhlasu nebo na plnění závazků vyplývajících ze smlouvy, kterou jsme s vámi uzavřeli, máte právo požádat o přenos dat, které se vás týkají a které jste nám poskytli, jinému provozovateli osobních údajů.

Právo na odvolání souhlasu

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na právním základě - souhlas dotčené osoby, máte právo kdykoli odvolat tento souhlas a to i před uplynutím doby, na kterou byl tento souhlas udělen. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracovávání vycházejícího ze souhlasu před jeho odvoláním.
právo namítat
Pokud máte na to důvody týkající se vaší konkrétní situace, máte právo namítat proti zpracovávání vašich osobních údajů, pokud je právním základem pro takové zpracovávání náš oprávněný zájem. Pokud však náš oprávněný zájem na zpracování převyšuje nad vašim osobním zájmům, můžeme pokračovat v zpracovávání vašich údajů, a to i přes vaší námitce vůči zpracování. Rovněž jsme oprávněni pokračovat ve zpracování vašich údajů, v případě pokud je to potřebné pro prokazování, uplatnění nebo hájení našich právních nároků.

Jak si uplatnit práva

Vaše výše uvedená práva si můžete uplatnit mailem na red-stone@red-stone.cz. Prosím uveďte ve Vaší žádosti vaše jméno, příjmení, e-mailovou adresu, případně adresu trvalého bydliště. Pokud nám uvedené údaje neposkytnete, nebude možné vyhovět vaší žádosti. Tyto informace od vás požadujeme proto, abychom si ověřili vaši totožnost a neposkytly Vaše osobní údaje neoprávněné osobě.
V případě, že jak dotyčná osoba nemáte způsobilost k právním úkonům v plném rozsahu, vaše práva ve smyslu Nařízení a Zákona může uplatnit váš zákonný zástupce. Práva dotyčné osoby, která nežije může ve smyslu Nařízení a Zákona uplatnit blízká osoba. Pokud jsou vaše žádosti jako dotčené osoby zjevně neopodstatněné nebo nepřiměřené, zejména pro jejich opakující se povahu, můžeme požadovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady na poskytnutí informací nebo odmítnout jednat na základě žádosti.

cookies

Naše stránka využívá soubory cookies ke zlepšení fungování Naší stránky a ke zlepšení výsledků vyhledávání. Některé sekce naší stránky využívají cookies i na to, abychom vás lépe poznali a mohli vám nabídnout lepší individuální možnosti vyhledávání.

Co jsou cookies?

Soubory cookies jsou malé textové soubory obsahující název navštívené stránky, jejich platnost a předdefinovanou hodnotu. Ukládají se do složky vašeho prohlížeče. Při opětovné návštěvě webové stránky, která soubor vytvořila, mohou být prohlížečem znovu odeslány. Cookies, které používáme, nepoškozují váš počítač ani jiná zařízení používaná k prohlížení internetu.

Jaké cookies používáme?

Základní - umožňují používání základních funkcí jako například přihlášení registrovaného uživatele nebo predvypĺňanie formulářů. Pokud tyto cookies zakážete, nemůžeme vám garantovat plnou funkčnost našich stránek.
• Provozní - slouží k analýze chování návštěvníka na webové stránce a následně na zlepšování její funkčnosti a vzhledu. Pokud tyto cookies zakážete, nemůžeme vám garantovat plnou funkčnost našich stránek.
• Funkční cookies - slouží k poskytování služeb nebo zapamatování nastavení s cílem zajistit maximální komfort při vaší návštěvě.
• Reklamní - slouží k optimalizaci zobrazované reklamy vzhledem k zvyklosti návštěvníka a efektivnost marketingové komunikace zadavatelů. Díky nim se vám například nebude zbytečně často zobrazovat reklama z oblasti, o kterou nemáte zájem.
• Nutné cookies - jsou bezpodmínečně nutné pro fungování webových stránek. Tyto cookies o vás neshromažďují informace, které by se daly použít při marketingu, ani si nepamatují, kde jste se na internetu pohybovaly.
• Cookies třetích stran - vytvářejí a využívají poskytovatelé služeb jako Google Analytics, Google AdSense nebo Facebook. Tyto služby jsou integrovány do našich stránek, protože je považujeme za užitečné a plně bezpečné.

Jak mohu zakázat cookies?

Pokud si nepřejete dostávat cookies z naší stránky, máte možnost nastavit prohlížeč tak, aby vás upozornil, když dostanete soubor cookie, takže se můžete rozhodnout, zda jej přijmete nebo ne. Dovolujeme si vás však upozornit, že pokud ve svém prohlížeči vypnete "cookies", nebudete moci plně využívat některé z našich stránek.
Jak podat stížnost?
Jak dotčená osoba máte právo podat stížnost dozorčímu orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů Slovenskej republiky, se sídlem Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel. č. +421 02/323 132 14, email: statny.dozor@pdp.gov.sk, při podezření, že se vaše osobní údaje zpracovávány v rozporu s platnou legislativou.